פרו-מול ניהול, יעוץ ושיווק מרכזי קניות :: תקנון שימוש באתר
פתיחת תפריט הנגישות  

תקנון שימוש באתר

כללי

1.  פרומול ניהול קניונים בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה") הנה הבעלים ומפעילת האתר.
2. השימוש באתר כפוף להוראות תקנון זה. חזקה על המשתמש באתר, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר. משתמש אשר אינו מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה או לחלק מהם, אינו מורשה להשתמש באתר.
3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
4. בתקנון זה תהא למונחים הבאים הפרשנות שבצידם:
"תכני האתר"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או הצעה ו/או המלצה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר זה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי.
"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

5. המשתמש מתחייב להשתמש בתכני האתר ובשירותי האתר בהתאם להוראות הדין ובכפוף להנחיות ולהוראות תקנון זה.
6. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים בכל צורה שהיא, את תכני האתר או כל חלק מהם, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את פרסום תכני האתר או חלק מהם ברבים, כאמור לעיל.
7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל שכפול ו/או העתקה ו/או פרסום ו/או הפצה ו/או משלוח ו/או שידור של תכני האתר, הנו אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
8. המשתמש מתחייב כי לא ישתמש בתכני האתר למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות אחרות ו/או למטרות לא חוקיות.
9. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד לתכני האתר.
10. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה או חלק מהן.

הגבלת אחריות
11. תכני האתר כוללים מידע מגוון, לרבות כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מאמרים, ונתונים שונים. תכני האתר מוגשים כשירות למשתמש בלבד והם עשויים להתעדכן מעת לעת.
12. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת באופן סביר לוודא שתכני האתר יהיו נכונים, עדכניים ומדויקים ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכני האתר ו/או בדרך העברתו למשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות ו/או אי דיוקים שיחולו בתכני האתר ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו, וכל הסתמכות על תכני האתר נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
13. התיאורים והנתונים, לרבות כל תמונה המופעים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה ו/או מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה, לפי העניין.
14. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 12 לעיל, מובהר כי ייתכן ובאתר יפורסמו קישורים המאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה הואיל ואין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
15. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה, ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר ו/או בתכני האתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת תכני האתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
16. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

הגנת הפרטיות
17. באם יבחר המשתמש לפנות אל החברה באמצעות האתר, ימלא המשתמש את פרטיו, על פי הדרישות הקיימות בתיבות הפניה לחברה. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
18. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהפרטים שימסור לחברה באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע שמנהלת החברה והיא תהא רשאית להשתמש בהם, בכפוף להוראות הדין, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ו/או עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.
19. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
20. ייתכן ובעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, כמה זמן שהה באתר ואילו פעולות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
21. החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) אם השימוש שעושה המשתמש בתכני האתר אינו חוקי ו/או אם הם נדרשים לצורך הליכים משפטיים בקשר להפרת הוראות התקנון על ידי המשתמש ו/או אם החברה נדרשה למסור את הפרטים ע"י רשות מוסמכת.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

22. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שבכפוף לאמור בסעיף 23 להלן, זכויות יוצרים ו/או סימני המסחר ו/או כל קניין רוחני אחר בתכני האתר שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא בתכני האתר וכי השימוש בתכני האתר הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
23. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שחלקים שונים מתכני האתר מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את התכנים הנ"ל או חלק מהם ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

תנאים נוספים

24. החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
25. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של תכני האתר וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, לרבות הסרת חלק מתכניו ואף תהא רשאית להפסיק את פעילות האתר או חלק ממנו לצורך עדכונו כאמור, והכל בלא שתידרש להודיע על כך מראש למשתמשים. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
26. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
27. המשתמש מסכים שהשימוש באתר אינו יוצר בינו לבין שילב כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
28. השימוש באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

 

רשימת הדיוור של פרומול
כל החדשות מעולם הקניונים הישר לתיבת האימייל שלך